تیک ایت شاید بهترین نباشیم اما ارزان ترین هستیم ! http://tik8.mihanblog.com 2020-06-04T06:08:05+01:00 text/html 2019-12-22T14:20:04+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت گذری بر تئوری و تاریخ آن در 70 اسلاید http://tik8.mihanblog.com/post/193 <div><br></div><div><img src="http://tamaddonsell.sellfile.ir/prod-images/thumb/2105906x300.jpg" border="0" align="right" class="imgfull img-fluid float-right" alt="پاورپوینت تئوری و تاریخ آن - 70 اسلاید" id="prod-image" data-image-opened="../prod-images/2105906.jpg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 2px solid rgb(231, 226, 226); max-width: 300px; height: auto; cursor: zoom-in; margin: 10px; border-radius: 5px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; font-size: 13px; text-align: right; float: right !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 13px; padding: 5px; line-height: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 13px; padding: 5px; line-height: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 28pt; color: black;">&nbsp;</span></em></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 13px; padding: 5px; line-height: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: black; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma;">روان شناسان ناخودآگاه انسان را به جهت یاب تعبیه شده در اژدر کشتی های جنگی تشبیه کرده اند که در صورت انحراف موقتی از هدف باز به همان سمت هدایت می شود تا به هدف اصابت کند. تئوریها نیز همانند این اژدرها، قضایا و پیش فرضهای تعبیه شده ای را دارا هستند که به صورت ناخود آگاه روبه سوی روش شناسی، هستی شناسی و شناخت شناسی نهفته در پارادایم هدف را دارا هستند.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 17.6px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">پاورپوینت تئوری و تاریخ آن</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 13px; padding: 5px; line-height: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 13px; padding: 5px; line-height: 20.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; color: black;">عالم غوطه ور در پارادایم علم ارسطویی یا از حرارت سخن می گوید یا از طبیعت حرارت آفرین، باگذر از علم ارسطویی عالمان دنبال قوانین و جزئیات حرارتند. این تقاوتها ریشه در پارادایم ها</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">پیش فرضها و نتیجتاً تئوری های متفاوت دارند. با عنایت به این مفاهیم است که می توان به توجیه و تبیین انواع نظریه ها و تئوریهای</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">مورد بحث در مدیریت و یا هرعلم دیگری</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">پرداخت</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">.</span></span></span></p><div style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; font-size: 13px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 204, 0);">•</span></span></span><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 20.8px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: black; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma;">تئوری فقط حرف زدن نیست که بتواند عملی شود یا نشود بلکه تصویری از واقعیت است که با استفاده از کلمات و الفاظ بیان می شود.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-size: 11px; padding: 5px; line-height: 17.6px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255);">پاورپوینت تئوری و تاریخ آن</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 20.8px;">&nbsp;</p><div style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 204, 0);">•</span><span style="box-sizing: border-box; color: black;">تئوری دارای بار ارزشی نیست یعنی ارتباطی به خوب و بد بودن ندارد بلکه به گونه ای منظم&nbsp; واقعیت را بیان می کند، واقعیتی که می تواند مفید باشد یانباشد.(سید عباس زاده، 1374 )</span></span></span></div><div style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 20.8px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; color: red;">متن فوق تنها&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 176, 240);">سه&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: red;">اسلاید از&nbsp;پاورپوینت تئوری و تاریخ آن است؛</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 20.8px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; color: red;">برای دانلود کل&nbsp;پاورپوینت تئوری و تاریخ آن از لینک زیر استفاده کنید:</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 20.8px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; color: red;"><br></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 20.8px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;B Yekan&quot;, yekan, tahoma; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; color: red;"></span></span></span></p><table style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><tbody><tr><td><div dir="rtl" style="margin: 5px auto; padding: 5px; min-width: 300px; max-width: 500px; border-radius: 5px; line-height: 18.2px; border: 1px solid rgb(169, 169, 169) !important;"><div style="font-size: 14px; padding: 5px; margin: 0px; color: navy !important;"><a href="http://tamaddonsell.sellfile.ir/prod-2105906-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%A2%D9%86+_+70+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF.html?r=28553" style="font-weight: bold; color: navy !important; text-decoration-line: none !important;">پاورپوینت تئوری و تاریخ آن - 70 اسلاید</a></div><img src="http://tamaddonsell.sellfile.ir/prod-images/2105906.jpg" border="0" align="right" width="120" style="padding: 3px;">پاورپوینت تئوری و تاریخ آن پاورپوینت تئوری و تاریخ آن پاورپوینت تئوری و تاریخ آن پاورپوینت تئوری و تاریخ آن &nbsp; &nbsp; روان شناسان ناخودآگاه انسان را به جهت یاب تعبیه شده در اژدر کشتی های جنگی تشبیه کرده اند که در صورت انحراف موقتی از هدف باز به همان سمت هدایت می شود تا به هدف اصابت کند. تئوریها نیز همانند این اژدرها، قضایا و پیش فرضهای تعبیه شده ای را دارا هستند که به صورت ناخود آگاه روبه سوی روش شناسی، هستی شناسی و شناخت شناسی نهفته در پارادایم هدف را دارا هستند. پاورپوینت تئوری و تار ...<br clear="both"><div style="border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(0, 102, 170); font-size: 20px; font-family: arial; padding: 5px; background-color: rgb(0, 102, 204); width: 100px; margin: 5px auto; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255) !important;"><a href="http://tamaddonsell.sellfile.ir/prod-2105906-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D8%A2%D9%86+_+70+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF.html?r=28553" style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration-line: none !important;">دریافت فایل</a></div></div></td></tr></tbody></table></div></div></div> text/html 2018-11-30T16:39:23+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید http://tik8.mihanblog.com/post/192 <div> <img src="http://setaresell.sellfile.ir/prod-images/2015890.jpg" class="imgfull" alt="پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید" border="0" align="right"> <p><span style="color: #ffffff;">پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید</span></p><p><span style="color: #ffffff;">پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید</span></p><p><span style="color: #ffffff;">پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید</span></p><p><span style="color: #ffffff;">پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید</span></p><p><span style="color: #ffffff;">پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید</span></p><p><span style="color: #ffffff;">پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;">الف) فلسفه‌ی بعثت پیامبران</span><br><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;">نگاه امام علی(ع) به رسالت پیامبران و ویژگی‌های آن‌ها [مانند دیگر سخنان ایشان] برخاسته از متن زلال و عمیق وحی و برآمده از مكتب محمدی(ص) است. خطبه‌ی نخست نهج‌البلاغه، یكی از بهترین گفتارهای ایشان دراین‌باره است كه به ویژگی‌های پیامبران بزرگ الهی و بالاخص ختم رسولان حضرت محمد(ص) اشاره نموده است.</span><br><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;">قسمتی از این خطبه‌ی امام(ع) دربردارنده‌ی هفت محور فلسفه رسالت انبیاء است: «احیای پیمان فطری»، «یادآوری نعمت‌ها»، «كامل كردن حجت»، «برانگیختن گنجینه‌ی عقل»، «نشان دادن آیه‌های الهی»، «ایجاد حیات دوم» و «معرفی اجل‌های نابودكننده، رنج‌های پیركننده و حوادث وارد شده بر آن‌ها.»</span><br><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;">آیات قرآن درباره‌ی رسالت و حكمت اصلی بعثت پیامبران، به چند دسته تقسیم می‌گردد:</span><br><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;">1. تحقق بخشیدن به طرح تكامل انسان، در قالب پرستش خداوند: «ان اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت» (سوره نحل، 36)</span><br><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;">2. زمینه‌سازی برای تحقق هدفی والا در قالب آموزش‌ها: «و یعلمهم الكتاب و الحكمه» (جمعه، 42)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: blue;">"</span><span style="color: blue;">مرکز پاورپوینت اکران</span><span style="color: blue;">"</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma; font-size: 14pt;"><span style="color: red;">متن بالا تنها </span><span style="color: blue;">سه</span><span style="color: red;"> اسلاید از&nbsp;پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید است؛</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;">برای دانلود کل پاورپوینت در زمینه تفسیر موضوعی نهج البلاغه بخش پیامبری و پیامبران - 35 اسلاید&nbsp;از لینک زیر استفاده کنید:</span></p></div> text/html 2018-01-29T12:45:30+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت هیپوتانسیون کنترل شده در حین بیهوشی http://tik8.mihanblog.com/post/191 <h2>دانلود پاورپوینت در موردهیپوتانسیون کنترله در حین جراحی در اتاق عمل Deliberate Hypotension</h2> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/1844375.jpg" class="imgfull" alt="دانلود پاورپوینت در موردهیپوتانسیون کنترله Deliberate Hypotension" width="248" border="0" height="176" align="right"> <p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">این پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد:</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1-تعریف هایپوتانسیون کنترله(DH)</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">2-اهداف هیپوتانسیون کنترله</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">3-توانی DH در کاهش Blood loss</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">4- تکنیکهای ایجاد&nbsp; DH</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">5- تکنیک های فارماکولوژیک</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">6- داروهای بیهوشی و وازواکتیو مورد استفاده در DH</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">7- بی حسی اپیدورال&nbsp; و اسپاینال</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">8- گازهای بیهوشی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">9-داروهای داخل وریدی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">10-اثرات هیپوتانسیون بر کارکرد اعضا</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">11- کونترااندیکاسیون ها</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">12-ملاحظات بالینی</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و...</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تعداد اسلاید : 25<br></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-1844375-دانلود+پاورپوینت+در+موردهیپوتانسیون+کنترله+Deliberate+Hypotension.html?r=28553"> دانلود پاورپوینت در موردهیپوتانسیون کنترله Deliberate Hypotension </a></div> <img src="http://tik8.sellfile.ir/prod-images/1844375.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> &nbsp; این پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد: 1-تعریف هایپوتانسیون کنترله(DH) 2-اهداف هیپوتانسیون کنترله 3-توانی DH در کاهش Blood loss 4- تکنیکهای ایجاد&nbsp; DH 5- تکنیک های فارماکولوژیک 6- داروهای بیهوشی و وازواکتیو مورد استفاده در DH 7- بی حسی اپیدورال&nbsp; و اسپاینال 8- گازهای بیهوشی 9-داروهای داخل وریدی 10-اثرات هیپوتانسیون بر کارکرد اعضا 11- کونترااندیکاسیون ها 12-ملاحظات بالینی و... &nbsp; تعداد اسلاید : 25 ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://tik8.sellfile.ir/prod-1844375-دانلود+پاورپوینت+در+موردهیپوتانسیون+کنترله+Deliberate+Hypotension.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"></span></p> text/html 2018-01-24T14:56:26+01:00 tik8.mihanblog.com س ح پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر یازدهم ( آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه ) http://tik8.mihanblog.com/post/190 <div> <img src="http://aaaaa.sellfile.ir/prod-images/1838657.jpg" class="imgfull" alt="پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر یازدهم ( آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه )" align="right" border="0"> <p>پاورپوینتی زیبا و جذاب در 35 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز</p><br clear="all"> </div><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://aaaaa.sellfile.ir/prod-1838657-پاورپوینت+درس+4+تاریخ+معاصر+یازدهم++آغاز+حرکت+مردم+علیه+استبداد+و+پیروزی+نهضت+مشروطه+.html?r=28553"> پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر یازدهم ( آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه ) </a></div> <img src="http://aaaaa.sellfile.ir/prod-images/1838657.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> پاورپوینتی زیبا و جذاب در 35 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جذاب جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و تدریس دبیران عزیز ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://aaaaa.sellfile.ir/prod-1838657-پاورپوینت+درس+4+تاریخ+معاصر+یازدهم++آغاز+حرکت+مردم+علیه+استبداد+و+پیروزی+نهضت+مشروطه+.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><br><br><br> text/html 2018-01-24T14:55:25+01:00 tik8.mihanblog.com س ح برنامه حرکت زمین وخورشید در سی پلاس پلاس http://tik8.mihanblog.com/post/189 <div> <img src="http://barnamenevisi.sellfile.ir/prod-images/1838647.jpg" class="imgfull" alt="برنامه حرکت زمین وخورشید در سی پلاس پلاس" align="right" width="300" height="195" border="0"> <p><span style="font-size: 14pt;">پروژه حرکت&nbsp; زمین و خورشید در سی پلاس پلاس.</span></p><p><span style="font-size: 18.6667px;">در این برنامه محیط شبیه سازی شده&nbsp;فضا وستاره هاو زمین و خورشید است.</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">در این پروژه زمین به حالت دایره ای شکل هم به دور خود وهم به دور خورشید میچرخد.</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">وخورشید هم به دور زمین میجرخد.</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">البته این&nbsp; نمایش یک سوم حرکت زمین وخورشد به دور هم است.</span></p><p><span style="font-size: 14pt;">اما زمین یک دور کامل به دور خود میچرخد.حرکت زمین را میتوانید از روی خشکی های سبز روی زمین میتوان فهمید.</span></p><p><span style="font-size: 14pt;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://barnamenevisi.sellfile.ir/prod-1838647-برنامه+حرکت+زمین+وخورشید+در+سی+پلاس+پلاس.html?r=28553"> برنامه حرکت زمین وخورشید در سی پلاس پلاس </a></div> <img src="http://barnamenevisi.sellfile.ir/prod-images/1838647.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> پروژه حرکت&nbsp; زمین و خورشید در سی پلاس پلاس. در این برنامه محیط شبیه سازی شده&nbsp;فضا وستاره هاو زمین و خورشید است. در این پروژه زمین به حالت دایره ای شکل هم به دور خود وهم به دور خورشید میچرخد. وخورشید هم به دور زمین میجرخد. البته این&nbsp; نمایش یک سوم حرکت زمین وخورشد به دور هم است. اما زمین یک دور کامل به دور خود میچرخد.حرکت زمین را میتوانید از روی خشکی های سبز روی زمین میتوان فهمید. ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://barnamenevisi.sellfile.ir/prod-1838647-برنامه+حرکت+زمین+وخورشید+در+سی+پلاس+پلاس.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 14pt;"></span></p></div> text/html 2018-01-24T14:54:24+01:00 tik8.mihanblog.com س ح پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار دوم (رگهای خونی) http://tik8.mihanblog.com/post/188 <div> <img src="http://gogle.sellfile.ir/prod-images/1838646.jpg" class="imgfull" alt="پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار دوم (رگهای خونی)" align="right" width="333" height="187" border="0"> <h1>پاورپوینت زیبا و جذاب در&nbsp;40 اسلاید قابل ویرایش و کامل</h1><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://gogle.sellfile.ir/prod-1838646-پاورپوینت++++زیست+دهم+تجربی++++فصل+چهارم+++گفتار+دوم++رگهای+خونی.html?r=28553"> پاورپوینت زیست دهم تجربی فصل چهارم گفتار دوم (رگهای خونی) </a></div> <img src="http://gogle.sellfile.ir/prod-images/1838646.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> پاورپوینت زیبا و جذاب در&nbsp;40 اسلاید قابل ویرایش و کامل ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://gogle.sellfile.ir/prod-1838646-پاورپوینت++++زیست+دهم+تجربی++++فصل+چهارم+++گفتار+دوم++رگهای+خونی.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div> text/html 2018-01-24T14:51:53+01:00 tik8.mihanblog.com س ح پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان برنامه ریزی استراتژیك http://tik8.mihanblog.com/post/187 <div align="center"><br></div><br> <div> <img src="http://file7toman.sellfile.ir/prod-images/1838644.jpg" class="imgfull" alt="پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان برنامه ریزی استراتژیك" align="right" width="275" height="111" border="0"> <p><span style="font-size: 18pt;">پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان برنامه ریزی استراتژیك&nbsp; در 29 اسلاید قابل ویرایش</span></p><p><span style="font-size: 18pt;">برنامه‎ریزی استراتژیك</span></p><div><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;به‎دنبال ساختن آینده دلخواه است. آینده را می‎توان بوجود آورد و آن را به شكل دلخواه ساخت. مهم آن است كه بدانید، آینده مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">بدیهیات را آشكار كرده و آنها را سازمان می‌دهد.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">به ما امكان می‌دهد با ”آنچه كه هستیم“ كار كنیم تا به ”آنچه كه باید باشیم“ برسیم.</span></div><p>&nbsp;</p><div><span style="font-size: 18pt;">برنامه ریزی استراتژیك، فرآیندپیچیده ومداوم تغییرات سازمانی است.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">به آینده نشانه می رود و بر آینده مطلوب متمركز است.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">بر پایه آنالیز پیش بینی هاست.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">انعطاف پذیر و مبتنی بر تصویر كلی است.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">چهارچوبی برای كسب مزیت رقابتی أیجاد می كند.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">فرآیند كیفی تفكر گراست.</span></div><div><span style="font-size: 18pt;">یك فرآیند یادگیری مداوم است.</span></div><p>&nbsp;</p></div><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://file7toman.sellfile.ir/prod-1838644-پاورپوینت+رشته+های+مدیریت+با+عنوان+برنامه+ریزی+استراتژیك.html?r=28553"> پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان برنامه ریزی استراتژیك </a></div> <img src="http://file7toman.sellfile.ir/prod-images/1838644.jpg" style="padding:3px" align="right" width="120" border="0"> پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان برنامه ریزی استراتژیك&nbsp; در 29 اسلاید قابل ویرایش برنامه‎ریزی استراتژیك &nbsp;به‎دنبال ساختن آینده دلخواه است. آینده را می‎توان بوجود آورد و آن را به شكل دلخواه ساخت. مهم آن است كه بدانید، آینده مطلوب چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟ بدیهیات را آشكار كرده و آنها را سازمان می‌دهد. به ما امكان می‌دهد با ”آنچه كه هستیم“ كار كنیم تا به ”آنچه كه باید باشیم“ برسیم. &nbsp; برنامه ریزی استراتژیك، فرآیندپیچیده ومداو ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://file7toman.sellfile.ir/prod-1838644-پاورپوینت+رشته+های+مدیریت+با+عنوان+برنامه+ریزی+استراتژیك.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><br> text/html 2017-09-07T10:27:18+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود کد متلب رسم مثلث Sierpinski به وسیله رسم نقاط تکراری http://tik8.mihanblog.com/post/186 <div> <img src="http://codefile.sellfile.ir/prod-images/1686713.jpg" class="imgfull" alt="کد متلب رسم مثلث Sierpinski به وسیله رسم نقاط تکراری" width="379" height="200" border="0" align="right"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;">کد متلب رسم مثلث Sierpinski به وسیله رسم نقاط تکراری</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;">کد متلب از سه قانون برای رسم مثاث&nbsp;Sierpinski استفاده می کند، به طوری که در هر تکرار به صورت تصادفی یکی از قوانین انتخاب و اعمال می شود. هر چه تعداد تکرار ها بیشتر باشد، رسم مثلث دقیق تر می شود.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;">برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;"><br></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://codefile.sellfile.ir/prod-1686713-%DA%A9%D8%AF+%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8+%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB+Sierpinski+%D8%A8%D9%87+%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87+%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html?r=28553"> کد متلب رسم مثلث Sierpinski به وسیله رسم نقاط تکراری </a></div> <img src="http://codefile.sellfile.ir/prod-images/1686713.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> کد متلب رسم مثلث Sierpinski به وسیله رسم نقاط تکراری کد متلب از سه قانون برای رسم مثاث&nbsp;Sierpinski استفاده می کند، به طوری که در هر تکرار به صورت تصادفی یکی از قوانین انتخاب و اعمال می شود. هر چه تعداد تکرار ها بیشتر باشد، رسم مثلث دقیق تر می شود. برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://codefile.sellfile.ir/prod-1686713-%DA%A9%D8%AF+%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8+%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB+Sierpinski+%D8%A8%D9%87+%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87+%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;"></span></p></div> text/html 2017-09-07T10:25:09+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود سورس کتاب اسلاید منو بیسیک4اندروید http://tik8.mihanblog.com/post/185 <div> <img src="http://thefile.sellfile.ir/prod-images/1686907.jpg" class="imgfull" alt="سورس کتاب اسلاید منو بیسیک4اندروید" width="202" height="197" border="0" align="right"> <p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">امکانات و ویژگی های این سورس</span><br><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">1-دارای اسپلش</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">2-فهرست</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">3-درباره</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">4-منابع</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">5-خروج از برنامه</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">6-منوی اسلایدی</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">7-تماس با ما</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">8-امتیاز دادن به برنامه در مارکت ها</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">9-طراحی زیبا</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">10-تمام این قسمت های سورس قابل ویرایش است</span><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">11-همراه با کتابخانه های مورد نیاز</span><br><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">با قابلیت های این سورس به راحتی اپلیکیشن خود را طراحی کنید و آن را در مارکت های اندرویدی ماننده (کافه بازار و مایکت) بفروش بگذارید.</span><br><br><span style="font-size: 12pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; color: #000000;">توجه : کتابخانه های مورد نیاز را کپی و در محل نصب بیسیک 4 اندروید قسمت Libraries پیست کنید.</span></p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://s8.picofile.com/file/8305627234/1.png" alt="سورس کتاب منو اسلایدی" width="288" height="512"></p><p><img src="http://s9.picofile.com/file/8305627242/2.png" alt="سورس منو اسلایدی" width="288" height="512"></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://thefile.sellfile.ir/prod-1686907-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF.html?r=28553"> سورس کتاب اسلاید منو بیسیک4اندروید </a></div> <img src="http://thefile.sellfile.ir/prod-images/1686907.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; امکانات و ویژگی های این سورس 1-دارای اسپلش 2-فهرست 3-درباره 4-منابع 5-خروج از برنامه 6-منوی اسلایدی 7-تماس با ما 8-امتیاز دادن به برنامه در مارکت ها 9-طراحی زیبا 10-تمام این قسمت های سورس قابل ویرایش است 11-همراه با کتابخانه های مورد نیاز با قابلیت های این سورس به راحتی اپلیکیشن خود را طراحی کنید و آن را در مارکت های اندرویدی ماننده (کافه بازار و مایکت) بفروش بگذارید. توجه : کتابخانه های مورد نیاز را کپی و در محل نصب بیسیک 4 اندروید قسمت Libraries ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://thefile.sellfile.ir/prod-1686907-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D9%86%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div> text/html 2017-09-07T10:23:58+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود آموزش برنامه نویسی اندروید http://tik8.mihanblog.com/post/184 <div align="justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;">آموزش کامل برنامه نویسی اندروید:امروزه مخصوصا در کشور ایران بیشتر مردم از گوشی هایی با سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند.برای همین بسیاری از برنامه نویسان به سمت برنامه نویسی اندروید روی آوردند.همانطور که شاهد هستید،تعداد بسیار فراوانی برنامه اندرویدی در استورهای مختلف موجود است.خب شماهم می‌توانید با مطالعه و تمرین خودتان برنامه نویسی را شروع کنید و از آن لذت ببرید ویا اگر توانستید با استفاده از این حرفه به کسب درآمد بپردازید و درآمد بسیار خوبی را از این طریق بدست آورید. در این محصول شما بطور گام‌به گام تمامی مراحل برنامه نویسی را بطور کامل آموزش می‌بینید. &nbsp; &nbsp; امیدواریم شاهد پیشرفت شما در آینده‌ای نزدیک باشیم.</span></div><div align="justify"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;"><br></span></div><div align="justify"><br><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://mirzabenvis.sellfile.ir/prod-1687232-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF.html?r=28553"> آموزش برنامه نویسی اندروید </a></div> آموزش کامل برنامه نویسی اندروید:امروزه مخصوصا در کشور ایران بیشتر مردم از گوشی هایی با سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند.برای همین بسیاری از برنامه نویسان به سمت برنامه نویسی اندروید روی آوردند.همانطور که شاهد هستید،تعداد بسیار فراوانی برنامه اندرویدی در استورهای مختلف موجود است.خب شماهم می‌توانید با مطالعه و تمرین خودتان برنامه نویسی را شروع کنید و از آن لذت ببرید ویا اگر توانستید با استفاده از این حرفه به کسب درآمد بپردازید و درآمد بسیار خوبی را از این طریق بدست آورید. در این محصول ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://mirzabenvis.sellfile.ir/prod-1687232-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><span style="font-size: 12pt; font-family: 'B Yekan', yekan, tahoma;"></span></div> text/html 2017-09-07T10:21:00+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود پاورپوینت شبیه سازی مکانیزم موتور احتراق داخلی تک سیلندر در کتیا http://tik8.mihanblog.com/post/183 <div> <img src="http://cactus.sellfile.ir/prod-images/1688260.jpg" class="imgfull" alt="شبیه سازی مکانیزم موتور احتراق داخلی تک سیلندر در کتیا" width="100" height="100" border="0" align="right"> <p><span style="font-size: 18pt;">شبیه سازی مکانیزم موتور احتراق داخلی تک سیلندر در کتیا</span></p><p>در محیط های Sketcher , part design و ....</p><p><br></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://cactus.sellfile.ir/prod-1688260-شبیه+سازی+مکانیزم+موتور+احتراق+داخلی+تک+سیلندر+در+کتیا.html?r=28553"> شبیه سازی مکانیزم موتور احتراق داخلی تک سیلندر در کتیا </a></div> <img src="http://cactus.sellfile.ir/prod-images/1688260.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> شبیه سازی مکانیزم موتور احتراق داخلی تک سیلندر در کتیا در محیط های Sketcher , part design و .... ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://cactus.sellfile.ir/prod-1688260-شبیه+سازی+مکانیزم+موتور+احتراق+داخلی+تک+سیلندر+در+کتیا.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div></div> text/html 2017-09-07T06:06:08+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود مقاله کامل در مورد لینوکس و آموزش نصب لینوکس http://tik8.mihanblog.com/post/182 <p><span style="font-size: 24pt;">تضیحات و اموزش کامل لینوکس و نصب لینوکس با ذکر منبع</span></p><p><span style="font-size: 24pt;">فایل به صورت وورد&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 24pt;">تعداد صفحات:60</span></p><p><span style="font-size: 24pt;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://sab.sellfile.ir/prod-1687477-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3.html?r=28553"> لینوکس و نصب لینوکس </a></div> تضیحات و اموزش کامل لینوکس و نصب لینوکس با ذکر منبع فایل به صورت وورد&nbsp; تعداد صفحات:60 ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://sab.sellfile.ir/prod-1687477-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 24pt;"></span></p> text/html 2017-09-07T06:04:55+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود برنامه ای که اعداد مثبت و منفی را مشخص می کند http://tik8.mihanblog.com/post/181 <h2 align="center">برنامه ای که اعداد مثبت ومنفی رامشخص کند</h2><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://noandishsoft.sellfile.ir/prod-1687712-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%88%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%DA%A9%D9%86%D8%AF..html?r=28553"> برنامه ای که اعداد مثبت ومنفی رامشخص کند. </a></div> توضیح:برنامه ای که اعداد مثبت ومنفی رامشخص کند. ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://noandishsoft.sellfile.ir/prod-1687712-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%88%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%DA%A9%D9%86%D8%AF..html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div> text/html 2017-09-07T05:59:43+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود مقاله ی كاربردهای بیوتكنولوژی در ژنتیك و اصلاح دام Word http://tik8.mihanblog.com/post/180 <div align="justify"> <img src="http://nikoofileshop.sellfile.ir/prod-images/1688040.jpg" class="imgfull" alt="كاربردهای بیوتكنولوژی در ژنتیك و اصلاح دام" width="240" height="240" border="0" align="right"> <p><strong><span style="font-size: 14.0pt; color: black;">فرمت فایل</span></strong><strong><span style="font-size: 14.0pt; color: black;"> word </span></strong><strong><span style="font-size: 14.0pt; color: black;">تعداد صفحات17</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">كاربردهای بیوتكنولوژی در ژنتیك و اصلاح دام</span></strong></p><p><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">بیوتكنولوژی یا فنآوری زیستی، كه به صورت توانائی</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">بكارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف میشود در دو دههِ گذشته، كاربردهای</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">گستردهای در عرصه های كشاورزی وبهداشت، محیط زیست و غیره یافته است</span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">.<br> </span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">بیوتكنولوژی</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">در مفهوم عام و نزد اكثریت مردم معنای درآمد بی دردسر را تداعی نموده است و در دههِ</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">اخیر این كلمه را غالبا به مفهوم همه چیز برای همهِ مردم كار می برند</span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">.<br> </span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">تاریخچه</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">بیوتكنولوژی نشان می هد كه سابقه استفاده از آن به 8 هزار سال قبل می رسد. درزمان</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">سومریان و رومیها از میكروارگانیزمها استفاده میكردند. حتی در جنگ جهانی نیز</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">آلمانها كه ازواردات گلیسرول برای تهیه مادهِ منفجره ناامید شده بودند از راه تولید</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">میكروبی از مخمر به گلیسرول رسیدند</span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">‌‌ </span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">از دهه1980، بیوتكنولوژی زمینهِ جدیدی را</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">برای رشد پیدا نمود كه‌این تغییر مرهون پیشرفتی است كه حاصل فن‌آوری برش و اتصال</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">مولكول</span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">DNA </span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">به صورت دلخواه میباشد. اكنون این تفكر كه بیوتكنولوژی با تكیه بر</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">دستاوردهای مهندسی ژنتیك قادر است منافع عظیمی را نصیب بشریت نمایند، به شدت تقویت</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">یافته است</span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">.<br> </span><span style="font-size: 15.0pt; color: black;">مهندسی ژنتیك در واقع انقلاب عظیمی را در علوم زیستی به وجود آورده‌و</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">با سابقهِ كوتاه قریب بیست سال، سرشار از نتایج مثبت است. تحلیلگران آگاه قرن آینده</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">را قرن امپراطوری مهندسی ژنتیك، كامپیوتر و لیزر نامیده‌اند. امروزه در اثر مطالعات</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">عمیق و بررسیهای ژرف مرزهای ژنتیك مولكولی و یافته های‌ مربوطه شناخت ژنها به</span> <span style="font-size: 15.0pt; color: black;">گونه‌ای دور از تصور</span></p><p><span style="font-size: 15.0pt; color: black;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://nikoofileshop.sellfile.ir/prod-1688040-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%DA%98%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83+%D9%88+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%AF%D8%A7%D9%85.html?r=28553"> كاربردهای بیوتكنولوژی در ژنتیك و اصلاح دام </a></div> <img src="http://nikoofileshop.sellfile.ir/prod-images/1688040.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> فرمت فایل word تعداد صفحات17 كاربردهای بیوتكنولوژی در ژنتیك و اصلاح دام بیوتكنولوژی یا فنآوری زیستی، كه به صورت توانائی بكارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف میشود در دو دههِ گذشته، كاربردهای گستردهای در عرصه های كشاورزی وبهداشت، محیط زیست و غیره یافته است . بیوتكنولوژی در مفهوم عام و نزد اكثریت مردم معنای درآمد بی دردسر را تداعی نموده است و در دههِ اخیر این كلمه را غالبا به مفهوم همه چیز برای همهِ مردم كار می برند . تاریخچه بیوتكنولوژی نشان می هد كه سابقه استفاده از آن به 8 هزا ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://nikoofileshop.sellfile.ir/prod-1688040-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%DA%98%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83+%D9%88+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%AF%D8%A7%D9%85.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 15.0pt; color: black;"></span></p></div> text/html 2017-09-07T05:58:23+01:00 tik8.mihanblog.com س ح دانلود مقاله و تحقیق در مورد اعتماد به نفس و ورزش http://tik8.mihanblog.com/post/179 <div align="justify"> <img src="http://payannamehh.sellfile.ir/prod-images/1687923.jpg" class="imgfull" alt="دانلودمقاله و تحقیق اعتماد به نفس و ورزش" width="291" height="194" border="0" align="right"> <p><span style="font-size: 12pt;">مقدمه</span><br><span style="font-size: 12pt;">امروزه شا هد روشد و تحول در جهان ورزش هستیم از جمله جا به جا شدن ركورد ها در رشته ها ی مختلف ورزشی خود شا هد ی بر این امر است و با گسترش حرفه أی گری در ورزش برنامه ریزان و دست اندركاران د نیای ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرین دست آورد های علمی و عملی بهره گیرند . سالهای زیادی است كه ورزش از حالت سنتی خود خارج شده است و اگر مللی در این مبارزه علمی از قا فله عقب بما ند در جهان ورزش حرفی برا ی گفتن نخوا هد داشت بدیهی ا ست كه تما می اعما ل بشر ی از دو جنبه فیزیو لو ژیكی و روا نی قا بل بررسی می باشد و با عنایت به نقشی كه جنبه های روا نی در اعما ل و ر فتار بشر دارند تو جه به رشته روا نشناسی ورزش از جایگاه و اهمیت خا صی برخوردار است .</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">دیدگاه های انسانی به انگیزش:</span><br><span style="font-size: 12pt;">در دیدگاه های انسانی به دو تئوری از مازلو و (ملك كلند و اتكینسون )بنام تئوریهای </span><br><span style="font-size: 12pt;">1-تئوری نیاز (مازلو)</span><br><span style="font-size: 12pt;">2-تئوری انگیزه و پیشرفت ملك كلند واتكینسون </span><br><span style="font-size: 12pt;">اشاره و توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهد شد.</span><br><span style="font-size: 12pt;">مازلو تئوری انگیزش بشری را به منظور تبیین تمامی انواع نیازهای بشری مطرح ساخت و آنها را بر اساس اولویت بشكل هرم زیر طبقه بندی نمود. </span></p><p><span style="font-size: 12pt;">ورزش و تغذیه سالم استرس را کاهش می دهند</span><br><span style="font-size: 12pt;">تغذیه </span><br><span style="font-size: 12pt;">هر انسانی در شرایطی خاص و یا بجرانی با استرس روبرو شده است. استرس و فشار روحی به غیر از اتکه با شرایط روحی و اعتماد به نفس شخص در ارتباط باشد، با تغذیه و شرایط بدنی نیز مرتبط است.</span><br><span style="font-size: 12pt;">ورزش صحیح و تغذیه سالم به بدن کمک می کنند تا در کنترل سیستم عصبی، بدست آوردن اعتماد به نفس و کار کردن و فرمان گرفتن صحیح در شرایط بحرانی موفقتر عمل کند.</span><br><span style="font-size: 12pt;">تحقیقات نشان داده است که اشخاصی که تغذیه سالم دارند و مرتب ورزش می کنند بسیار کمتر از اشخاص دیگر در شرایط بحرانی ع</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">صبی می شوند. </span></p><p><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3366ff;">فرمت فایل :</span><span style="color: #008000;">word</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="color: #3366ff;">تعداد صفحات:</span> <span style="color: #008000;">22</span></span></strong></p><p><span style="font-size: 12pt;">نتیجه گیرى</span><br><span style="font-size: 12pt;"> در پایان نتیجه میگیریم كه فعالیت بدنی میتواند کیفیت زندگی را در تمام سنین برای همگان بهبود بخشد.شیوه زندگی فعال باعث میشود افراد مسن دوستان جدیدی پیدا کنند،در فعالیتهای اجتماعی باقی بمانند و با سایرین در تمام سنین مراوده داشته باشد.بهبود انعطاف پذیری،تعادل و قوام عضلانی به پیشگیری از افتادن که دلیل عمده ناتوانی در افراد مسن است کمک میکند.مشخص شده است که شیوع بیماریهای مغزی در افرادی که از نظر بدنی فعال هستند کمتر است.فعالیت بدنی میتواند کمک شایانی به درمان برخی اختلالات فکری مثل افسردگی بنماید.جلسات ورزشی برنامه ریزی شده مطابق با سطح تناسب بدنی هر فرد یا پیاده روی ساده میتواند فرصت یافتن دوستان جدید و اتصال با جامعه و کاهش احساس تنهایی و محرومیت اجتماعی را به فرد بدهد.فعالیت بدنی میتواند خود اتکایی و اطمینان به خود را که معیارهایی مبنایی در سلامت روح است افزایش دهد.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;"><br></span></p><p><br></p><div style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl"> <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://payannamehh.sellfile.ir/prod-1687923-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%88+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4.html?r=28553"> دانلودمقاله و تحقیق اعتماد به نفس و ورزش </a></div> <img src="http://payannamehh.sellfile.ir/prod-images/1687923.jpg" style="padding:3px" width="120" border="0" align="right"> مقدمه امروزه شا هد روشد و تحول در جهان ورزش هستیم از جمله جا به جا شدن ركورد ها در رشته ها ی مختلف ورزشی خود شا هد ی بر این امر است و با گسترش حرفه أی گری در ورزش برنامه ریزان و دست اندركاران د نیای ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرین دست آورد های علمی و عملی بهره گیرند . سالهای زیادی است كه ورزش از حالت سنتی خود خارج شده است و اگر مللی در این مبارزه علمی از قا فله عقب بما ند در جهان ورزش حرفی برا ی گفتن نخوا هد داشت بدیهی ا ست كه تما می اعما ل بشر ی از دو جنبه فیزیو لو ژیكی و روا نی قا بل بررسی ...<br clear="all"> <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://payannamehh.sellfile.ir/prod-1687923-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D9%81%D8%B3+%D9%88+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4.html?r=28553"> دریافت فایل </a></div> </div><p><span style="font-size: 12pt;"></span></p></div>